Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Medier, estetik och
kulturellt entreprenörskap
Kandidatprogram

Vi lever i en tid av ständig teknisk utveckling. Genom denna utveckling öppnas hela tiden nya utmaningar och möjligheter för att skapa och uppleva medier och konst. Programmet syftar till att ge dig en specialistkompetens i analys av estetiska processer, objekt och företeelser kombinerat med generella färdigheter i samarbete och problemlösning, projektledning och beslutsfattande för morgondagens arbetsmarknad.

Programmet, som startade hösten 2015, bygger på en förståelse av kulturellt entreprenörskap som ett kreativt och kritiskt förhållningssätt till förändring snarare än en särskild organisationsform; en tillämpad humaniora som görs användbar för att du ska kunna utveckla och öva dig i förmågan att argumentera för olika perspektiv och ståndpunkter, att medla mellan olika intressen, att självständigt kunna se möjligheter och utifrån givna ramar utveckla verksamheter.

Läs mer om vad våra studenter tycker om programmet! klicka här!

Om utbildningen

Programmet kombinerar teoretisk fördjupning kring medier, estetik och kulturellt entreprenörskap med löpande projektarbeten, enskilda och i grupp, som tränar dig i olika arbetssätt, i att använda olika digitala redskap och att kommunicera med olika aktörer. De löpande projektarbetena går från att du teoretiskt förankrar dina och dina studentkamraters egna kunskaper och egna kulturella och mediala praktiker, till att du driver egna projekt.

Du kommer från första början att arbeta med olika digitala plattformar och olika uttrycksformer för att samarbeta med de andra studenterna, med lärarna och med omvärlden. I detta ingår att löpande publicera texter och annat material på engelska och svenska riktade till olika grupper, såsom kreatörer, beslutsfattare och forskare.

Under utbildningens gång, framför allt med hjälp av projektarbetena och tillsammans med en fortlöpande analys av och samverkan med arbetsmarknaden, bygger du upp en kompetensportfölj. I den kan du redovisa de projekt du medverkat i och de olika färdigheter (t.ex. verksamhetsutveckling, redaktionellt arbete, programmering) som du individuellt eller i grupp har utvecklat.

Du kommer under utbildningens gång att få kontakt med forskare, universitetsvärlden, mediebolag, kulturinstitutioner eller från andra delar av arbetsmarknaden.

Arbetsområden

Utbildningen förbereder dig för arbete som analytiker och projektledare inom kultur- och mediesektorerna. Du kommer att kunna arbeta som verksamhetsutvecklare inom alla typer av kreativa verksamheter.

Innehåll

Under utbildningens gång lär du dig bland annat om att beskriva och analysera konstnärliga uttryck och att förstå konstnärliga processer. Du kommer även att studera deltagarkulturer, kulturekonomi och kulturellt och socialt entreprenörskap. Vidare kommer du att fördjupa dig i estetik och konstarternas filosofier, liksom i berättande och interaktiva medier.

Varje termin innehåller ett projektarbete som löper parallellt med terminens två första delkurser. Terminens sista delkurs ger en teoretiskt förankrad kritisk diskussion kring projektarbetet och tidigare delkurser, utifrån både vetenskapliga och professionella perspektiv. Projektarbetena under terminerna två, tre och fyra bygger på utbyte med olika externa aktörer som institutionen samverkar med för att arbeta med pedagogiskt och professionellt relevanta uppgifter. Under utbildnings sista år får du förutom en gedigen grund i vetenskaplig teori och metod även lära dig att kommunicera forskning till olika målgrupper och i olika former.

Utbildningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar, rollspel, laborationer, handledning (individuell och i grupp) och projektarbeten. Litteraturen är till övervägande del på engelska. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Utbildningen består av sex terminslånga kurser om 30 högskolepoäng vardera. Samtliga kurser inom programmet är obligatoriska, men det är möjligt byta ut termin tre eller fyra mot kurs med liknande mål och innehåll vid utländskt lärosäte. Du ansvarar själv för att hitta liknande kurser som kan läsas vid annat lärosäte.

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 1, 30 hp

Introduktion till medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, 10 hp, ger en introduktion till det samtida kulturlivets och mediebranschernas organisation och verksamhet. Fokus ligger på olika metoder för att förstå produktions- och innovationsmiljöer.

Att beskriva konstnärliga uttryck, 10 hp, introducerar olika metoder för beskrivning, tolkning och förståelse av estetiska objekt i samtida och historiska sammanhang.

Projektarbete: Deltagarkulturer, 5 hp, utgår från att studenterna formulerar sin egen kulturella och mediala praktik i relation till forskning kring kollaborativt arbete och deltagarkultur, dvs där publik är med och skapar kulturella uttryck. Delkursen syftar också till att skapa en individuell kompetensportfölj och kollektiv kunskapsbank som lärarna kommer att använda under de följande terminerna för att inrikta delkurserna. Studenterna har sedan möjlighet att använda denna för att fördjupa sig i specifika områden under utbildningens gång.

Deltagarkulturer, 5 hp, fördjupar diskussionerna kring studenternas egna estetiska och mediala praktik utifrån forskning kring deltagarkulturer. Delkursen introducerar även modeller för teoretiskt förankrade reflektioner kring normerande mekanismer och värderingar i förhållande till projektarbetet.

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 2, 30 hp

Att förstå konstnärliga processer, 10 hp, behandlar olika typer av konstnärligt arbete utifrån såväl institutionella som individuella perspektiv. Konstnärligt skapande och konstnärliga processer studeras både som socialt betingade och aktörscentrerade verksamheter. Delkursen bygger på forskning kring konstnärliga processer och konstnärligt arbete kombinerat med fallstudier.

Kulturekonomi och estetik, 10 hp, kombinerar forskning kring företagsekonomi med forskning kring marknadsföring och publik-/användarforskning utifrån ett syfte att belysa och kritiskt granska hur olika aktörer inom kultur- och mediefältet bedriver samt bygger upp kunskap kring sina verksamheter, sina produkter och sin publik.

Projektarbete: kulturellt och socialt entreprenörskap, 5 hp, bygger på ett brett designperspektiv och olika typer av maker- och hackertraditioner, dvs. att omforma teknologier, organisationer eller konstnärliga uttryck för andra syften än de ursprungligen var avsedda för. Studenterna ska i grupp skapa och utveckla ett projekt utifrån en estetiskt grundad idé, t.ex. att utföra ett konstprojekt i en kommersiell miljö, eller använda konsumentprodukter som utgångspunkt för utveckla sociala innovationsprocesser. Projektarbetet introducerar grundläggande metoder för projektarbete i grupp (t.ex. designprocesser, organisation, ekonomi, konflikthantering).

Kulturellt och socialt entreprenörskap, 5 hp, är en teoretisk och normkritisk fördjupning utifrån forskning kring entreprenörskap, i synnerhet inom kulturella näringar, men också inom den ideella sektorn, och hur konstnärliga processer kan utvecklas och organiseras.

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 3, 30 hp

Estetisk teori, 10 hp, behandlar olika filosofisk-estetiska problemställningar och inriktningar inom såväl den angloamerikanska analytiska som den s.k. kontinentala filosofin. Delkursen syftar till att ge studenten en bred kunskap inom olika områden av estetisk teori samt en fördjupad förståelse av estetisk-filosofisk argumentation och problemlösning.

Konstformernas filosofier, 10 hp, Kursen utgör i vissa avseenden en fortsättning och fördjupning av delkurserna "att beskriva konstnärliga uttryck" och "att förstå konstnärliga processer". I denna kurs studeras teoretiska och filosofiska frågeställningar som är mer specifikt knutna till olika konstformer. En central aspekt av delkursen behandlar de olika tolkningspraktiker som är knutna till studiet av de olika konstformerna. Vidare behandlas hur distinktionen mellan beskrivning, analys och tolkning på olika sätt aktualiseras i studiet av skilda konstnärliga och estetiska uttryck.

Projektarbete: programmerade kulturer, 5 hp, tar avstamp i forskningen kring digitala kulturer och kulturell mjukvara och hur olika kombinationer av hård- och mjukvara skapar nya förutsättningar för kulturella aktiviteter och artefakter. Projektarbetet innebär en introduktion till att använda digitala verktyg för estetisk analys. Studenterna har här möjlighet att påbörja en specialisering inom vissa specifika områden och kompetenser. Vid programmets etablering är de områden som kommer att erbjudas från början är programmering och kvantitativa analysmetoder, men kommer att kompletteras efter utvärdering och som en del i den kontinuerliga programutvecklingen.

Programmerade kulturer, 5 hp ger en teoretisk fördjupning av estetik och teknik utifrån forskning kring människa-maskininteraktion (HCI), ‘critical code studies’, samt genus- och globaliseringsperspektiv på estetik och digitala teknologier.

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 4, 30 hp

Berättande, 10 hp, fokuserar på berättandetraditioner, berättarteorier och berättandets relation till olika syften, konstformer och tekniska plattformar. Delkursen tränar studenterna i olika metoder för analys av berättande.

Spel och spelkulturer, 10 hp, ger en teoretisk fördjupning i interaktiva medier och interaktionsdesign. I delkursen behandlas dels spelforskning dels frågor kring metoder för att utveckla interaktivitet kring olika typer av estetiska produkter och processer.

Projektarbete: transmedialt berättande, 5 hp, går ut på att i grupp skapa ett berättarkoncept som ska kunna utvecklas i olika medier och på olika tekniska plattformar. Studenterna ska arbeta fram ett förslag som ska vara estetiskt, ekonomiskt och tekniskt motiverat. Projektarbetet fördjupar de färdigheter i entreprenörskap, som studenterna erhållit genom projektarbetet under termin 2 genom att ytterligare fördjupa färdigheterna i att tillämpa och utveckla olika affärsmodeller och olika förhållningssätt till designprocesser och projektledning.

Transmedialt berättande, 5 hp utgörs av en teoretisk fördjupning i mediespecificitet och plattformsfrågor. Under delkursen ska studenterna även kritiskt reflektera kring sina erfarenheter av projektorganisation och projektledning från projektarbetet.

Kultur, estetik och medier: termin 5, 30 hp

Vetenskapsteori, 10 hp, ger en allmän vetenskapsteoretisk översikt, samt fördjupningar i relation till forskning om kultur, estetik och medier, som förberedelse inför examensarbetet.

Vetenskapliga metoder, 10 hp, hjälper studenterna att fördjupa sina kunskaper om de olika metoder som förvärvats under utbildningens gång, för att förbereda dem inför examensarbetet.

Projektarbete: vetenskaplig gestaltning, 5 hp, fokuserar på att utveckla metoder för att presentera olika delar av forskningsprocessen med hjälp av mediala och estetiska praktiker, för att nå olika grupper och individer. Projektarbetet utgår från studenternas planerade examensarbeten och fördjupar förmågan till reflektion kring den egna kompetensen. Studenterna ska träna sig i att identifiera och knyta till sig olika kompetenser som behövs för det aktuella projektet.

Vetenskaplig gestaltning, 5 hp, behandlar olika metoder för att undersöka och presentera vetenskapligt grundad kunskap på olika sätt. Delkursen avslutas med en teoretiskt reflekterande diskussion kring design av forsknings- och utvecklingsprojekt.

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 6, 30 hp

Examensarbete, 20 hp. Det självständiga arbetet för kandidatexamen genomförs som ett enskilt självständigt arbete. För att ge studenterna möjlighet att realisera programmets tvärvetenskapliga och praktiknära inriktning är det enskilda arbetet något större än miniminivån för examensarbeten på kandidatnivå.

Vetenskaplig kommunikation, 10 hp, går ut på att studenten presenterar resultatet av sitt examensarbete för en större målgrupp, både inom och utom universitetet, i de former och på de kommunikativa och tekniska plattformar som bäst lämpar sig för de aktuella målgrupperna. Delkursen innebär att studenterna fördjupar förmågan att förhålla sig reflexivt till sina egna och andras vetenskapliga arbeten genom att använda olika presentationstekniker, till exempel genom att arrangera workshop, öppna föreläsningar, interaktiva presentationer, eller att fungera som curator för ett antal olika arbeten utifrån en gemensam idé.

Fortsatta studier

Efter avslutad utbildning kan du välja att läsa vidare inom ett masterprogram eller fristående kurser på avancerad nivå. Du blir behörig till flera masterprogram vid Humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet, som exempelvis Kultur och demokrati och Kommunikatörsprogrammet.

Ansök

Här kan du ansöka till programmet. Programmet startar endast på höstterminen.

 

Studenter berättar


Fotograf Fredrik Trella

Namn: Gabriella Di Feola
Program/kurs: Kandidatprogrammet Medier, est etik och kulturellt entreprenörskap. Efter examen läste jag även en termin på Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning

Vad fick dig att söka programmet?
När jag upptäckte MEK-programmet tänkte jag att detta kunde vara ett bra komplement till mina tidigare studier inom textil och konst. En annan aspekt som var intressant med utbildningen var att den verkade ha en bra blandning av både akademiska och praktiska moment. Varje termin har ett projektarbete som kompletterar de teoretiska kunskaperna. Dessutom skulle den ha fokus på att möta utvecklingen som sker inom kulturbranschen, vilket kändes både unikt och intressant.

Vad känner du att du får/fått med dig av programmet? 
Från programmet har jag fått med mig en bredare kunskap och förståelse för kultursfären, digitaliseringen och människan. Till min stora glädje har utbildningen även utvecklat ett intresse för digital humaniora, interaktivt berättande, digital- och programmerad konst. Tidigare hade jag redan ett intresse för konst men just den digitala- och programmerade konsten öppnade upp en helt ny värld för mig och det blev lite som att återupptäcka konsten på nytt.

Andra lärdomar som jag fått stor nytta av efter studierna från programmet är kunskaper från både estetik och media estetik, projektplanering, interaktionsdesign, spel och berättande vilka har kunnat användas inom bland annat spelutveckling och på sociala medier. Jag skulle vilja påstå att framför allt kunskaper från kulturekonomi och kulturpolitik har kommit väl till användning nu efter studierna. Dessa kunskaper har varit värdefulla när jag skrivit ansökningar, rapporter samt utvecklat ideer och strategier. Något som har varit väldigt positivt är att utbildningen har haft ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och har givit mig insikter om flera olika områden vilket varit värdefulla nycklar i de olika projekt jag fått delta i.

Vad skulle du tipsa nya studenter om angående programmet eller studierna?
Programmet är nytt, ungt och formbart där du har möjlighet att påverka utbildningen mot just det du tycker är intressant inom området för varje kurs, vilket gör att varje student som gått detta program har ett individuellt omfång av kunskaper inom programmets fält. Något jag tyckte utbildningen saknade, var någon form av praktikperiod som erbjuds på andra utbildningar som tex kultur kandidatprogrammet. För den som är angelägen om detta, vilket jag var, finns det möjlighet att efter kandidatutbildningen gå kursen Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning. Jag fick på denna kurs chansen att praktisera hos RISE Interactive en hel termin och efter praktikperioden fick jag fortsätta mitt äventyr med att utforska teknik och kultur hos dem.

Sidansvarig: Caroline Tengroth|Sidan uppdaterades: 2019-08-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?