Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Lilla BiG

I Lilla BiG har vi samlat studenter och forskare som ägnar sig åt barn- och ungdomskulturforskning. Här nedan följer en presentation av några av oss.

Natalie Davet

Tarja Karlsson Häikiö

Ylva Ågren

Karolina Westling 

Sandra Grehn

Lena Andersson

Jeanette Sundhall

Malin Nilsen
 

Natalie DavetNatalie Davet

Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) Göteborgs universitet.
Kontakt: natalie.davet@gu.se

Natalie Davets huvudsakliga forskningsintressen riktar sig mot barn- och ungdomskultur, maktfrågor, segregation och estetiska uttrycksformer.

I avhandlingsarbetet undersöker hon hur ålder som princip organiserar aktiviteter mellan människor. Studien har en etnografisk ansats och utförs i ett antal kommunala generationsprojekt med estetisk inriktning. Projektet är kopplat till Centrum för Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet med syfte att diskutera åldersintegrerande aktiviteter och kulturmöten.

 

Tarja Karlsson Häikiö

Fil. Dr. i konst- och bildvetenskap.
Kontakt: tarja.haikio@hdk.gu.se

Har tidigare arbetat som bildpedagog och pedagogisk handledare inom förskola/skola och som planeringsledare för barn- och ungdomskultur vid Kultur Göteborg. Tarja är idag verksam som lärare/forskare vid Göteborgs universitet och enhetschef för bild- och slöjdlärarutbildningarna vid Högskolan för Design och Konsthantverk.

I sitt arbete inom förskolan och grundskolan riktade hon in sig på barns visuella kultur, bildarbete och barns lärande. Som planeringsledare i barn- och ungdomskultur var uppdraget att främja barns rätt till kultur för, med och av barn i enlighet med barnrättskonventionen.

I arbetet som forskare intresserar hon sig för frågeställningar som gäller praxisnära kunskapsbildning, visuellt lärande, barn och ungas aktiva medborgarskap, estetiska lärprocesser, bildens och barnkulturens roll i samhället men också för pedagogisk dokumentation, konstnärlig gestaltning som metod för lärande och bedömning i bildämnet.

 

Ylva Ågren

Filosofie doktor i barn-och ungdomsvetenskap, inriktning barnkultur.
Verksam vid Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet,
Högskolan i Halmstad samt vid Göteborgs universitet.
Kontakt: ylva.agren@barnkultur.su.se

Ylva Ågrens intresseområden rör medier, meningsskapande, aktörskap, konsumtion, Childhood studies, barns upplevelser av kultur samt barnkulturens villkor och uttryck i det senmoderna samhället.

Ylva Ågren disputerade 2015 på avhandlingen Barns medierade värld- syskonsamspel, lek och konsumtion. Avhandlingen undersöker hur syskon samspelar och skapar mening och social ordning inom ramen för olika mediepraktiker. Avhandlingen synliggör hur medier utgör en stor och viktig del av barns vardagskultur. Analyserna pekar på barnens aktörskap; barnen tolkar, omtolkar, utmanar och förhandlar innebörder och föreställningar om vad som är kultur för barn. Vidare visas hur kunskapsförmedling är ett väsentligt inslag mellan syskon. Utöver rent praktiska färdigheter i hur de tekniska apparaterna ska hanteras, förhandlas även smak, normer, värderingar och tillgång till symboliskt kapital. Avhandlingen belyser även hur konsumtion intimt hänger samman med mediepraktiker.

Länk till avhandlingen


Karolina Westling

Doktorand i Film studies, King’s college, London, samt adjunkt i filmvetenskap, institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.
Kontakt: karolina.westling@filmvet.gu.se

Karolina Westling, adjunkt i filmvetenskap, institutionen för kulturvetenskaper, Götbeorgs universitetKarolina Westlings forskningsområden är fransk film, barn- och ungdomsfilm, genus och pedagogiska frågor.

Avhandlingen har arbetstiteln ”Provocations and understandings. Enfants terribles in French cinema”. Det är en historisk-teoretisk analys av åldersrelaterade konflikter i fransk filmkultur, med fokus på generationsklyftor, maktrelationer och genus.

Westling har deltagit i Blöjbarnsteve - om hur barn under 3 år upplever tv och leker med fjärrtroll (2008) och har också skrivit ”Mediekunnighet som lek – kameraövningar och filmsamlingar med yngre barn” i Bild, konst och medier för yngre barn - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv (2014) om barn som filmar utifrån projektet Barnfilmskolan vid Akademi Valand.

 

Sandra Grehn

Doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot teater, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Kontakt: sandra.grehn@lir.gu.se 

Sandra Grehns intresseområden rör scenkonst och litteratur, genusteori med en intersektionell ansats, kritiska ras- och vithetsteorier samt maktdiskurser i relation tillbarn och unga.

I sin kommande avhandling med arbetstiteln ”Dom stökar och bråkar och kastar sten”. Diskurserna och representationen av barnet/den unga människan i Backa Teaters uppsättningar av Gangs of Gothenburg, Lille kung Mattias och 5boys.com undersöker hon utifrån ett intersektionellt perspektiv vilka diskurser om barn och unga som är verksamma i nämnda uppsättningar samt hur de förhåller sig till den samtida mediedebatten om den unga gängmedlemmen, barn och demokrati samt pojkar och våld. 

Sandra Grehn arbetar också med intersektionella genusanalyser av samtida barn- och ungdomsteatrars repertoarer som ligger till grund för förändringsarbete inom scenkonsten.

 

Lena Andersson

Doktorand i Barn- och Ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL). Kontakt: Lena.andersson@ped.gu.se

Lena Anderssons forskningsintressen berör barndom, barnkultur, normalitet och genus- och queerteori.

I sin kommande avhandling undersöker hon hur normer om sexualitet, kön och ålder får betydelse i förskolan. Studien genomförs med etnografiskt fältarbete på en förskola under ett år och syftar till att undersöka hur normer iscensätts, förhandlas och utmanas i barnens vardagsliv. Förutom interaktion i samtal och lek kommer de kulturella uttryck som finns på förskolan, eller som förskolan uppsöker, i form av böcker, bild, musik och teater att analyseras. Även kulturella uttryck som inte ingår i (den av pedagoger planerade delen av) förskolans verksamhet men aktualiseras genom barnens samtal eller lekar inkluderas i analysen, det är t.ex.tv-program, filmer, sagofigurer eller likande som fungerar meningsskapande i den sociala interaktionen mellan barnen och mellan barnen och de vuxna på förskolan.
 

Jeanette Sundhall

Fil dr i genusvetenskap
Kontakt: jeanette.sundhall@gu.se

Min forskning handlar om makt, ålder, ålderskategoriseringar, barns rättigheter och vuxenhet. I mitt senaste forskningsprojekt Barn som politiska subjekt följer jag Göteborgs ungdomsfullmäktige och forskar om barns rätt till delaktighet och möjlighet till deltagande i demokratiska processer. Jag har skrivit tre texter med utgångspunkt i det projektet:

Jeanette Sundhall (2017) A Political Space for Children? The Age Order and Children’s right to participation. I Social Inclusion Vol 5 nr 3
Direkt till fulltext på webbsida

Jeanette Sundhall (2017) Att synliggöra vuxenhetsnormer – barns möjligheter att inkluderas i demokratiska processer. I Introduktion till kritiska åldersstudier. Clary Krekula, Barbro Johansson (red). Studentlitteratur.

Jeanette Sundhall (i tryck) Åldersmaktordningen och barns rätt till delaktighet. I Barn-och ungdomsvetenskap. Emma Sorbring, Thomas Johansson (red). Liber

Malin Nilsen

Filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap
malin.nilsen@gu.se
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

 
Malins forskningsintressen handlar om barns användning av digitala teknologier och deltagande i digitala mediekulturer samt pedagogiska aspekter av arbete med digital teknologi. Hennes avhandling heter Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan (2018) och där undersökte hon hur barn och lärare interagerar i aktiviteter med plattor och appar i förskolan och för en kritisk diskussion kring digitala teknologiers roll och funktion i förskolan. Malin är även legitimerad förskollärare med flerårig erfarenhet i förskolan.

 

Kontaktinformation

Karolina Westling

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg

Telefon:
031 786 5334

Sidansvarig: Felicia Bigot Klinteberg|Sidan uppdaterades: 2019-09-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?