Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ämnesbroschyr - Etnologi

Etnologi – då och nu

Etnologin är ett spännande och ständigt expanderande forskningsfält. När etnologin etablerades som svenskt universitetsämne i början av 1900-talet under benämningen folklivsforskning, intresserade sig forskarna främst för den svenska allmogens materiella och icke materiella kulturyttringar. Mycket har hänt sedan dess. Etnologin är en levande vetenskap, som är lyhörd för pågående samhällsförändringar och historiska omdaningsprocesser. Från att ha varit ett ämne som ville lyfta fram det typiskt svenska, har etnologin under årens lopp utvecklats till en vetenskap som lagt sig vinn om att åskådliggöra den existerande sociala och kulturella mångfalden i det svenska samhället, både i vår samtid som i det förflutna. Dagens etnologi förmedlar kunskaper om livsformer och tankevärldar i olika sociala kontexter, tider och regionala miljöer.

Etnologin: en ”obekväm” vetenskap

Etnologiska kunskaper är viktiga förutsättningar för att kunna ifrågasätta rådande fördomar och kritiskt granska stereotypa uppfattningar om vad som är normalt och självklart. Etnologin är en obekväm vetenskap i den meningen att den kritiskt skärskådar samhälleliga uppfattningar om normalitet. Vad menas med normalitet i olika sociala och historiska sammanhang? Vidare är den obekväm på så vis att den inte ”köper” generaliserande bilder av varken den egna kulturen eller andras kulturer. Genom att åskådliggöra på vilket sätt och i vilken mån kön, klass, ålder och etnisk bakgrund präglar människornas vardagliga tillvaro och mellanmänskliga relationer ifrågasätts schablonbilderna av vissa sociala gruppers, samhällens och kulturers förmenta särart.

Vägen till kunskap: etnologiska arbetsmetoder

Etnologer kan använda sig av och blanda olika källmaterial. Analyserna kan bygga på intervjuer, deltagande i människornas dagliga liv, bild- och arkivmaterial men även olika typer av medialt material. Inom ramen för etnologiutbildningen i Göteborg bekantar sig studenterna med såväl olika arbetsmetoder som teoretiska verktyg från flera kultur- och samhällsvetenskapliga forskningstraditioner. Genom egna fältstudier får studenterna i sin tur möjlighet att träna sina färdigheter som etnolog, i både praktiskt och teoretiskt hänseende. Ett av målen med etnologiutbildningen i Göteborg är således att ge studenterna de färdigheter som behövs för att planera och genomföra en etnologisk undersökning av de företeelser och fenomen som de är intresserade av.
En mångfacetterad och jämförande vetenskap

Etnologers intresse för människornas komplexa vardagliga tillvaro gör att den tematiska spännvidden inom ämnet är stor. Som etnolog kan man exempelvis forska om genuskonstruktioner, ungdomskulturer, materiella företeelser, invandrarkulturer, berättelser, folklore, fritid, turism, arbetsliv, kulturmöten, kulturarv, generations- liksom urbana och lantliga livsmönster. Utmärkande för den etnologiska profilen i Göteborg är att den uppmärksammar den existerande variationsbredden inom det svenska samhället. Intresset för den kulturella mångfalden inom det egna landet, kompletteras med jämförande utblickar till världen utanför Sverige.

Nyttan med etnologin?

Vad tjänar etnologiska kunskaper till? Viktiga arbetsfält för etnologer är kulturhistoriska museer och arkiv. Organisationer där man bedriver kvalitativa utredningar samt media och myndigheter inom utbildnings- vård- och kultursektorn. Som etnolog kan man exempelvis få anställning som utredare, handläggare och projektledare inom områden som handlar om kultur och kulturarv, fritid och turism, barn och ungdom, kulturmöten och jämställdhet. Etnologisk kompetens efterlyses även inom ramen för olika typer av konsultverksamhet. Dessutom kan etnologstudier fungera som bas och/eller komplement till de yrkesinriktade utbildningsprogrammen som ges vid universiteten.

Välkommen till Etnologin vid Göteborgs universitet!

Kontaktinformation

Studierektor, Alexandra Fried

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Vera Sandbergs allé 8, rum 3259

Telefon:
031-786 1974

Sidansvarig: Felicia Bigot Klinteberg|Sidan uppdaterades: 2014-10-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?