Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Antagning till forskarutbildningen 2017

Ledigkungörelse

Institutionen för kulturvetenskaper ledigförklarar 6 anställningar som doktorand.

Du kan inkomma med din ansökan till anställning som doktorand fr.o.m. 24 januari 2017. Sista dagen för ansökan är den 21 februari 2017.

För mer detaljerad information om ansökningsförfarandet se ”Anvisningar för sökande” nedan.

Efter beredning på institutionen fattas beslut om antagning av prefekten senast den 1 juni. Innan beslutet fattas kommer förslag till beslut att tillställas samtliga sökande. Besked till de sökande som antagits sker så skyndsamt som möjligt efter prefektens beslut.

Utlysningen gäller en doktorandanställning i vart och ett av institutionens sex ämnen för utbildning på forskarnivå:

• Etnologi
• Filmvetenskap
• Genusvetenskap
• Konst- och bildvetenskap
• Kulturstudier
• Musikvetenskap

Kriteriet för urval bland de sökande är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Till detta kriterium hör också förutsättningarna att bidra till och dra nytta av den forskarutbildningsmiljö som finns på institutionen. Anställd som doktorand ska finnas fysiskt närvarande vid institutionen och vara aktiv i seminarieverksamheten.

Ansök online

Anvisningar för sökande

Institutionen för kulturvetenskaper kommer under 2017 att utlysa 6 anställningar som doktorand i institutionens forskarutbildningsämnen. Ansökan kan inlämnas tidigast tisdag 24 januari, och fullständig ansökan ska vara inkommen senast tisdag 21 februari 2017. Du ansöker genom att fylla i det elektroniska formulär som finns i Sökandeportalen, Göteborgs universitets nätbaserade system för att söka anställningar. Det ifyllda formuläret är grunden för din ansökan. Formuläret består av ett antal flikar. Du måste lämna uppgifter eller bilagor under följande flikar: 2 Personuppgifter, 3 Personligt brev, 5 Utbildning, 6 Språk, 9 Bifogade filer. Uppgifter under övriga flikar som systemet rymmer är inte nödvändiga.

Till ansökan hör olika bilagor, vilka utgör underlag för de bedömare som ska granska och värdera din och andras ansökningar. De bilagor som är obligatoriska faller in under rubrikerna A–D nedan och preciseras i anvisningarna. Bilagorna överförs i elektronisk form; namnen på filerna ska innehålla ditt efternamn jämte en precisering (namn på bilagefilerna exemplifieras nedan under respektive rubrik). Bilagorna A–C laddas upp under fliken 9 Bifogade filer i Sökandeportalen, texten till D förs in under fliken 3 Personligt brev.


För teknisk support rörande Sökandeportalen vänder du dig till rekrytering@gu.se. För innehållsliga frågor som rör din ansökan vänder du dig till institutionens viceprefekt för utbildning på forskarnivå.

A, Studieintyg
(filnamn: ”Efternamn studieintyg 1”, ”Efternamn studieintyg 2” o.s.v.)

Du ska bifoga examensbevis och/eller studieintyg från Ladok, eller motsvarande, över avklarade kurser. Intygen ska visa att du uppfyller kraven på grundläggande behörighet liksom kraven på särskild behörighet i enlighet med den allmänna studieplanen för det forskarutbildningsämne du söker till. Om du inte uppfyller kraven såsom de anges i studieplanens primärformuleringar under rubriken ”Behörighetsvillkor och förkunskapskrav”, utan anser dig behörig med hänvisning till formuleringen ”motsvarande kunskaper” eller liknande, ska du i ett separat dokument (”Efternamn behörighet”) tydligt klargöra på vilka grunder du bedömer att dina kunskaper motsvarar det som anges i primärformuleringarna.

B, Skrifter
(filnamn: ”Efternamn skrift 1”, ”Efternamn skrift 2” o.s.v.)

Du ska bifoga examensarbeten från avancerad nivå och eventuella publikationer som är relevanta i sammanhanget. Du får bifoga maximalt fem skrifter; eventuella skrifter utöver dessa kan förtecknas i en separat lista.

C, Projektbeskrivning
(filnamn: ”Efternamn projektbeskrivning”)

Du ska bifoga en resonerande presentation av ditt tänkta avhandlingsarbete. Din projektbeskrivning ska du utarbeta självständigt, inte i samarbete med en potentiell handledare eller liknande. Innan du skriver bör du beakta de närmare anvisningar som kan finnas i den allmänna studieplanen för ditt forskarutbildningsämne. Beskrivningen får omfatta högst 24 000 tecken (med mellanslagen inräknade), vilket motsvarar runt åtta sidor normaltät text, och kan vara på svenska eller engelska.

Din avhandlingsplan bör innehålla en klar problemformulering i anslutning till att du presenterar ditt undersökningsområde, samt en motivering till att problematiken bör utforskas närmare. Introduktionen av problemställningen bör leda till en beskrivning av undersökningens mer precisa syfte, som inbegriper exempel på de frågor du vill söka besvara och/eller de hypoteser du avser att pröva.

Den bör innehålla en kortare forskningsöversikt, som klargör vad som tidigare är gjort på området och hur din egen undersökning förhåller sig till detta: vad du vill använda eller vidareutveckla, men också vad du eventuellt funnit otillräckligt eller otillfredsställande behandlat.
Den bör innehålla ett metodiskt avsnitt, där du diskuterar och förklarar de arbetsinstrument och analystekniker du vill angripa problemet med. Där bör också undersökningens teoriram klargöras så att dina vetenskapliga utgångspunkter och synsätt framgår. I samband härmed preciseras det material som du i första hand avser att arbeta med. Planen kan också innehålla en preliminär disposition eller lista över olika moment i avhandlingsarbetet liksom resonemang kring en översiktlig tidsplan för arbetsprocessen.

Allra helst bör planen vara skriven på ett sådant sätt att ovannämnda punkter behandlas som led i ett fortlöpande, logiskt sammanhängande resonemang, där problemformuleringen utgör grunden för det övriga.

D, Självreflektion
(förs in under fliken ”3 Personligt brev”)

Du ska bifoga en kort självreflektion i vilken du dels utvecklar dina motiv för att söka till forskarutbildningen, dels reflekterar över den utvecklingsgång du tycker att dina examensarbeten visar. Framgår det av studieintygen att det tagit mycket lång tid att bli klar med arbetena kan tidsåtgången kommenteras. Denna text får omfatta högst 3 000 tecken (med mellanslagen inräknade), ungefär en sida normaltät text, och kan vara på svenska eller engelska.
* * *

Om du av någon anledning inte kan skicka in någon bilaga i elektronisk form måste du i god tid före sista ansökningsdatum anmäla detta till forskarutb@kultvet.gu.se för att få ytterligare anvisningar. Är du redan antagen till forskarutbildning vid institutionen och nu söker en anställning, ombeds du kontakta viceprefekten för utbildning på forskarnivå för information om vad du behöver sända in.

Som sökande ska du vara klar över att institutionens princip om anställning från första dagen för antagna innebär att du som anställd ska vara närvarande på din arbetsplats för att kunna interagera aktivt med forskarutbildningsmiljön, vilket är en grund för att tillgodogöra sig utbildningen.
 

Kontaktinformation

Viceprefekt för forskarutbildning, Alf Björnberg

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Vera Sandbergs Allé 8, rum 3260

Telefon:
031-786 4085

Sidansvarig: Sofie Alnäs|Sidan uppdaterades: 2017-01-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?