Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Juan Velasquez

Universitetslektor

Juan Velasquez
Universitetslektor
genusvetenskap
Akademisk grad: Docent,
juan.velasquez@gu.se
031-786 1976

Rumsnummer: 2261
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Vera Sandbergs allé 8 , 41133 Göteborg


Institutionen för kulturvetenskaper (Mer information)
Box 200
40530 Göteborg
www.kultur.gu.se
kuv@kultur.gu.se

Besöksadress: Vera sandbergs allé 8 , 41133 Göteborg

Om Juan Velasquez

Jag är lektor i genusvetenskap och disputerade 2005 i kulturgeografi vid Stockholms universitet på avhandlingen Förankring och dialog: kraftspelet mellan planering och demokrati. Den tar upp hur den lokala planeringen utfördes i en svensk multikulturell förort med fokus på hur lokala tjänstemän organiserade dialoger om den lokala utvecklingen som dels exkluderade den etniska mångfalden i förorten och som dels också resulterade i att kvinnor blev systematiskt osynliggjorda eller rentav exkluderade från planeringsprocessen. Efter min avhandling fortsatte jag med två forskningsprojekt ämnade åt att både studera denna exkludering och hur kvinnorna övervinner den både i Sverige och i Sydamerika.

Forskning

I min forskning utgår jag från att det finns alternativa kvinnorörelser i fattiga, rasifierade och allmänt exkluderade bostadsområden som skapar alternativa feminismer. I två forskningsprojekt har jag hittills närmat mig fenomenet. Det ena projektet pågick i Fittja (Botkyrka kommun i Stockholm) mellan 2005-2009. Dess syfte var att utveckla en jämställd planering för kvinnors aktiva delaktighet i den lokala utvecklingen. Ett viktigt krav på förändring från kvinnor var att förvaltningen skulle inrätta ett hus för kvinnor. Kvinnohuset skulle bli basen för en vidareutveckling av en ‘förortsfeminism’, ett begrepp som jag introducerade i den svenska- forskningen och genusdebatten (Velasquez, 2007). Det andra projektet undersöker ’en feministisk hållbar utveckling’ utifrån förortsfeminismens globala uttryck, och som internationellt diskuteras under beteckningen ’popular feminism’. Dess rumsliga praktiker ligger bakom bygget av två tredjedelar av de urbana rummen i världen. Genom sina former av självförvaltning och självbygge denna form av kvinnomobilisering börjar ta en ledande roll i motståndet till gentrifiering/förborgerligande av våra moderna städer (Velasquez Atehortúa, 2014). Jag arbetade med detta projekt mellan 2009-2013 med fallstudier i sydamerikanska städer som Medellín (Colombia), Caracas (Venezuela) och Cochabamba (Bolivia).

Jag ansluter här till fyra geografiska tankespår. De två första berör epistemologiska mål. De tre resterande berör kunskapssociologiska interventioner i linje med mina ambitioner att samverka med samhället. För det första ansluter jag till Henri Lefebvres ansats om den urbana revolutionen, som vi befinner oss mitt i och där produktion av saker i rummet har ersatts av produktionen av själva rummet. I denna utveckling följer jag fattiga kvinnor vars sociala rörelser förespråkar en sorts ’rätten till staden” och där en ansats på vardagsliv är grundläggande. När det kommer till framtida forskningsmål avser jag att fördjupa mig i två genusaspekter kring Lefebvres ansats om den urbana revolutionen. Å ena sidan att denna utgör en rumslig manifestation av kvinnors reproduktiva sfärer. Å andra sidan att i vår samtida kvinnostyrda urbanisering förekommer de mest uthålliga praktiker som i all tysthet formar den pågående globala ekologiska omställningen.

För det andra ansluter jag till Bradley Garrets (Progress in Human Geography 35(4), 2011) utmaning till videoetnografiska geografier i en tid när forskare har goda förutsättningar att leverera multimediala produktioner. För det tredje håller jag med Sara Kindons (Area 35(2), 2003) inbjudan till en feministisk blick som en praktik för att övervinna den manliga, vuxenfixerade och kolonialistiska blicken som dominerat inom videografisk forskning genom åren. För det fjärde slås jag för deltagande forskning som ett sätt att skapa video-makt för de underrepresenterade grupper som berörs i min forskning (Kindon, Pain and Kesbys; Participatory action research…, Routledge, 2007). Denna kvadrant av ansatser ger mig möjlighet att utveckla en form av video-makt som redskap till gagn för de grupper som jag interagerar med i samband med mina undersökningar. De videoproduktioner som ansatsen levererar är på så sätt uttryck för forskningens transparens och de berörda gruppers egna möjligheter att lära från sin egen medverkan i forskningsprocessen.

Samverkan

I mitt sätt att forska utgår jag från etnografiska metoder som djupintervjuer och deltagande observation, som under de allra senaste åren jag riktat mot deltagande video och video-makt. Ansatsen har resulterat i ett vetenskapligt video-arkiv på över 90 olika episoder om fattiga kvinnors kamp om stadsutveckling och medborgarskap från mina fältarbeten. Arkivet är åtkomligt till allmänheten genom videokanalerna www.youtube.com/femsusdev och www.vimeo.com/femsusdev. En betydande andel av min framtida forskning bygger på att utveckla detta arkiv så att det blir interaktivt och anrikat med presentationer från liknande kvinnorörelser från fattiga bostadsområden runtom i världen.

Undervisning

Under de senaste åren har en stor diskussion om social mångfald tagit plats inom högskoleforskningen. Hur universiteten lyckas hantera frågor om social mångfald börjar generera en betydligt bredare social sammansättning i klassrummen som ställer pedagogiska krav längst tre olika riktningar. För det första, krav på hur lärare hanterar olika situerade kunskaper i undervisningssituationer. För det andra krav på hur lärare själv kan bejaka teoretiska perspektiv som exempelvis intersektionalitet i undervisningen. Perspektivet är användbart för att förstå högskolan som ett socialt landskap präglat av olikheter. För det tredje krav på att utveckla insikter om en interkulturell förståelse för att arbeta med mångkulturella undervisningsgrupper. Interkulturalism har blivit både en politik och ett metodperspektiv för att övervinna en passiv inlärning genom att följa Paulo Freires ansats från Pedagogy of the oppressed (Penguin Books, 1973): för det första att främja dialog genom att medvetandegöra hur lärare/forskare är lika mycket en elev inför varje möte med sina studenter och med omvärlden. För det andra att medvetandegöra elevens kunnande för att få den att känna sig som en lärare. Det handlar om att bädda för interaktionen mellan eleven-lärare och lärare-eleven för att övervinna de maktobalanser som är givna redan vid första mötet mellan olika maktpositioner. För det tredje att utveckla kritiska tolkningar. Freire menar att mycket undervisning går ut på att enbart kunna förstå världen. Men än viktigare är viljan och kunna förändra världen till det bättre genom att studenten kan åter-presentera världen och på egen hand försöka identifiera förtryckande mekanismer som står i väg för ett mer harmoniskt socialt liv. Att medvetandegöra studenten om den egna lärare som hen bär inom sig, och att förändra världen utifrån sin mänsklighet kan lägga en stadig grund för att diskutera kritiskt tänkande inom högre utbildning.

Under våren 2015 förärades jag för mitt pedagogiska arbete med priset som bästa lärare vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Jag är sedan våren 2014 ansvarig för del- och helkurser inom grund-fortsättning, kandidat och mastersnivå.

Sedan hösten 2015 är jag koordinator för vårt internationella mastersprogram Gendering Practices.

 

Publikationer 2010–

Velásquez Atehortúa, J. (2015). Episodes of Video Power supporting Barrio Women in Chacao, Venezuela, Area 47 (3) 327-333

Velasquez Atehortúa, J. (2014) Barrio women’s invited and invented spaces against Urban elitisation in Chacao, Venezuela. Antipode Vol. 46(3) pp.835-856, DOI: 10.1111/anti.12072

Lalander, R. & Velásquez-Atehortúa, J. (2013). [The Feminine leadership in the Radicalization of the Bolivarian Venezuelan Democracy]. Latin American Journal of Geography and Gender Vol. 4 (2) pp. 29-44.


Lalander, R. & Velásquez-Atehortúa, J. (2013). La revolución tiene cara de mujer? La feminización de la participación democrática en Venezuela [Revolution with the Face of a Women? The Feminization of Democratic Participation in Venezuela]. Ecuador Debate, No. 88, 147-168.


Velasquez J (2011). El feminismo barrial en la construcción de la ciudad y la ciudadanía. : Sus movilizaciones, diagnósticos y formas de participación en la planificación en Medellín, Cochabamba y Caracas. In: Memorias de la Trienal de investigación FAU 2011 - del 6 al 10 de junio de 2011: Ediciones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad Central de Venezuela; Fundación fondo Andrés Bello. Caracas: 2011.


Velasquez J (2010). Social urbanism och urbant våld i Colombia: Om arkitektur, deltagande planering och kriget som samhällsbyggnad?. I G. Graninger & C. Knuthammar (red.) Makten över rummet: Tankar om den hållbara staden. Linköping: Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande;. Linköping University Interdisciplinary Studies, 13. s 45-77.

BOOK REVIEWS

Velasquez Atehortua, J (2015) Justin McGuirk, ‘Radical Cities: Across Latin America in Search of a New Architecture’, Verso, London-New York, 2014, 288 pages, ISBN 978-1-78168-280-7, £17.89. Community Development Journal,  First published online: August 8 (2015) doi: 10.1093/cdj/bsv028 .

Velasquez Atehortua, J. (2015) Brodwyn Fisher, Bryan McCann, and Javier Auyero (eds), ‘Cities from scratch: Poverty and informality in urban Latin America’, Durham and London: Duke University Press, 2014, 293 pp.: 978 0 8223 5533 5, £ 20.86/US$46.66 (pbk), Urban Studies, September 2015 vol. 52 no. 12 2291-2294

POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER

Velasquez, J. (m. fl.) (2015) ”Kunskap som sprids från universitet måste vara vetenskapligt grundad”, DN, Debatt, Publicerad 2015-08-21.

Velasquez, J. (m. fl.) (2015) ”Nya rasisminstitutet alltför styrt av politiska agendan”, DN, Debatt, Publicerad 2015-08-14.

Velasquez, J. (m. fl.) (2015) Forskningen om rasism reduceras, GP, Debatt, publicerad 19 juni 2015.

Velasquez, J, (m. fl.) (2015) Nytt centrum mot rasism får fel vetenskaplig inriktning, GP, Debatt, publicerad 14 juni 2015

Velasquez, J. (2014). Det feministiska genombrottet blir lokalt, Göteborgs Fria Tidning, Debatt, 2014-09-28, http://www.goteborgsfria.se/artikel/115476


Velasquez J (2013). Stärk samarbetet mellan EU och CELAC. Fria Tidning. Debatt, s.5, 2013-01-19


Velasquez, J (2013). Socialistisk politik mot klyftor. Flamman, Debatt, 2013-04-17


Velasquez J (2011). Internationella solidariteten som bäst : Samarbetet Kuba-Venezuela. Stockholm: Svensk-kubanska föreningen; Tidskriften Kuba. 2011;(4):21-22.


Velasquez J (2011). Grassroot in Urban Social Renewal. Sustainability 4/2011. Stockholm. Formas.

MANUSKRIPT UNDER REVIEW


Velásquez Atehortúa, J. (2015). Barrio Women and the prepaid electricity of the ‘social urbanism’ of Medellín, Colombia, (under review in) Journal of Latin American Studies.


Velasquez Atehortúa, J., Lalander, Rickard (2015), ’La ciudadanía insurgente de las mujeres de barrios populares en Venezuela: Reflexiones sobre los Consejos Comunales y las Salas de Batalla Social’, (Under review) Espacio Abierto

OTHER MANUSCRIPTS

Velásquez Atehortúa, J. (2015). Women in ‘Social Battle Rooms’: The Matrilocal Way towards 21st Century Socialism in Venezuela.
 

Aktuella publikationer är tillgängliga från academia.edu

 

Senaste publikationer

Barrio Women’s Gendering Practices for Sustainable Urbanism in Caracas, Venezuela
Juan Velasquez Atehortua
Anita Lacey (edt) Women, Urbanization and Sustainability - Practices of Survival. Adaptation and Resistance, London, Palgrave McMillan, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Barrio women and Energopower in Medellín, Colombia
Juan Fernando, Juan Velasquez Atehortua
Journal of Latin American Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Tio år med Antirasistisk akademi
Juan Velasquez, Adrián Groglopo
Feministiskt perspektiv, Artikel i övriga tidskrifter 2016
Artikel i övriga tidskrifter

Nytt centrum mot rasism får fel vetenskaplig inriktning
Zahra Bayati, Lena S. Sawyer, Therese Svensson, Lena Martinsson, Chloé Avril et al.
Göteborgs Posten 2015-06-14, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

”Nya rasisminstitutet alltför styrt av politiska agendan”
Chloé Avril, Zahra Bayati, Andrea Castro, Yael Feiler, Mia Eriksson et al.
Dagens Nyheter 14 augusti 2015, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

Migrationspolitiken bör omfatta mer än elit-migranter
Juan Velasquez
SVT Opinion 2015-09-13 , Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

Episodes of video power supporting barrio women in Chacao, Venezuela
Juan Velasquez
Area, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 13

2017

Barrio Women’s Gendering Practices for Sustainable Urbanism in Caracas, Venezuela
Juan Velasquez Atehortua
Anita Lacey (edt) Women, Urbanization and Sustainability - Practices of Survival. Adaptation and Resistance, London, Palgrave McMillan, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Barrio women and Energopower in Medellín, Colombia
Juan Fernando, Juan Velasquez Atehortua
Journal of Latin American Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

Tio år med Antirasistisk akademi
Juan Velasquez, Adrián Groglopo
Feministiskt perspektiv, Artikel i övriga tidskrifter 2016
Artikel i övriga tidskrifter

2015

Nytt centrum mot rasism får fel vetenskaplig inriktning
Zahra Bayati, Lena S. Sawyer, Therese Svensson, Lena Martinsson, Chloé Avril et al.
Göteborgs Posten 2015-06-14, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

”Nya rasisminstitutet alltför styrt av politiska agendan”
Chloé Avril, Zahra Bayati, Andrea Castro, Yael Feiler, Mia Eriksson et al.
Dagens Nyheter 14 augusti 2015, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

Migrationspolitiken bör omfatta mer än elit-migranter
Juan Velasquez
SVT Opinion 2015-09-13 , Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

Episodes of video power supporting barrio women in Chacao, Venezuela
Juan Velasquez
Area, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 13

Sidansvarig: Felicia Bigot Klinteberg|Sidan uppdaterades: 2015-08-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?